1. Toepasselijkheid.

Deze Algemene Verhuur Voorwaarden (hierna verder aangeduid als AVV) zijn van toepassing

op alle overeenkomsten waarbij YourSide Broadcast Assistance partij is, waaronder inzake verhuur door

YourSide Broadcast Assitance aan huurders van de in deze AVV genoemde apparatuur, tenzij uitdrukkelijk

anders overeengekomen. Voor zover deze AVV niet of niet geheel voorzien in de regeling

van de gevolgen van de hier bedoelde huurovereenkomsten zijn van toepassing de

Algemene Voorwaarden van YourSide Broadcast Assitance inzake levering van goederen en diensten, zoals

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Andere voorwaarden, waaronder

eigen voorwaarden van huurders, zijn niet van toepassing ook al is daar door huurder naar

verwezen. De algemene voorwaarden van YourSide Broadcast Assitance gelden ook voor andere

huurovereenkomsten, inclusief vervolg- of aanvullende overeenkomsten, waarbij huurder en

YourSide Broadcast Assitance partij zijn.

 1. Definities.

In deze AVV wordt verstaan onder:

Verhuurder: YourSide Broadcast Assitance, gevestigd aan het adres Kwartel 21 4021HV Rosmalen, ingeschreven onder nummer 17134997 in het handelsregister van de

kamer van koophandel en onder meer handelend onder de naam YourSide Broadcast Assistance.

Hierna ook aangeduid als “YourSide”.

Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst

apparatuur huurt van YourSide Broadcast Assitance voor een bepaalde periode.

Apparatuur: alle elektrische en niet elektrische apparaten op het gebied van videoproductie,

alsmede overige zaken die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij

voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen, die

onderwerp zijn van de (huur)overeenkomst tussen huurder en verhuurder.

 1. Huurperiode.

De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag, waarbij geldt

dat de huurperiode aanvangt op het tijdstip waarop de apparatuur het magazijn van

verhuurder verlaat om uiterlijk 11:00 uur en eindigt op het tijdstip waarop de apparatuur

weer terugkomt in dat magazijn om uiterlijk 10:00 uur de volgende dag, tenzij schriftelijk

anders is overeengekomen.

 1. Tarieven.

De huurder verklaart de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en

daarmee akkoord te zijn gegaan op het moment dat huurder de (huur)overeenkomst met

verhuurder aangaan dan wel de apparatuur in ontvangst neemt. Huurder dient de huurprijs

contant en volledig vóór of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk

anders is overeengekomen.

 1. Annulering.

Indien huurder apparatuur heeft gereserveerd en vervolgens van huren daarvan wenst af te

zien gelden de volgende annuleringsbepalingen: Indien huurder de voorgenomen

huurovereenkomst (i) eerder dan op de tweede dag voor de aanvang van de huurperiode wil

annuleren kan dat kosteloos; (ii) één dag voor de aanvang van de huurperiode wil annuleren

is huurder 50% van de huurprijs verschuldigd; (iii) op de eerste dag van de huurperiode of

tijdens de huurperiode plaatsvindt is huurder de volledige huurprijs verschuldigd.

 1. Identificatie.

Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder

verplichten documenten te overleggen c.q. informatie te geven, waaronder het tonen aan

verhuurder van (i) een rechtsgeldig legitimatiebewijs, (ii) een geldige kopie van een

uittreksel van de (Nederlandse) Kamer van Koophandel en/of (iii) een kopie bankafschrift

niet ouder dan 14 dagen.

 1. Gebruik.

De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze apparatuur

is gefabriceerd en bedoeld. De huurder zal als een zorgvuldig huisvader met de apparatuur

omgaan en zal tevens zorg dragen voor passende en veilige opslag en transport. Huurder is

verplicht te allen tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot

gebouwen, erven of andere plaatsen waar de apparatuur zich bevindt om de toestand van

die apparatuur te laten inspecteren.

 1. Werking.

Huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie af

magazijn van verhuurder wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst en in

ontvangst nemen van de apparatuur verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de

apparatuur en erkent huurder dat de apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de

apparatuur huurt.

Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de apparatuur voordoet, dient

huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf

storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de apparatuur, tenzij zulks

uitdrukkelijk schriftelijk tussen huurder en verhuurder is overeengekomen. Indien storingen

of gebreken in of aan of van de apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld

aan verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal

zijn.

 1. In gebreke zijn en schadevergoeding en boete

De apparatuur moet door de huurder aan het magazijn van verhuurder worden afgehaald,

tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het

overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode de apparatuur afhaalt is zulks

geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de

overeengekomen huurperiode.

De apparatuur moet door huurder aan het magazijn van verhuurder worden teruggebracht

uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk

anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum de apparatuur heeft

teruggebracht, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de

apparatuur, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige

aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Alsdan is de huurder, onverminderd zijn overige

verplichtingen jegens de verhuurder, waaronder de (aanvullende) vergoeding van de

volledig door verhuurder te lijden schade, aan de verhuurder een boete verschuldigd. Bij

niet tijdige terug bezorging bedraagt deze boete tweemaal de huurprijs per dag voor elke

dag waarmee de overeengekomen huurperiode wordt overschreden. Ingeval van

beschadiging van de apparatuur is huurder de volledige kosten van herstel van die

beschadigingen c.q. vervangingskosten verschuldigd alsmede anderhalf maal de huurprijs

per dag voor elke dag die met dat herstel/vervanging van de apparatuur gemoeid zal zijn.

Indien verhuurder ten gevolge van te late retournering door huurder en/of ten gevolge van

beschadiging aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag

van de boete en reparatiekosten als hiervoor genoemd, is huurder voor dit hogere bedrag

aan schadevergoeding eveneens jegens verhuurder aansprakelijk.

 1. Meldplicht.

In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is huurder verplicht hiervan

terstond melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal,

verlies of molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente

waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die

aangifte terstond aan de verhuurder doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel

genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan

verhuurder die het gevolg zal zijn van het niet nakomen van de in dit artikel genoemde

verplichtingen, onverminderd de verplichtingen van verhuurder om overige schade en

boeten verband houdende met de apparatuur en/of huurovereenkomst aan verhuurder te

voldoen..

 1. Schade / aansprakelijkheid

Alle schade die tijdens de huurperiode aan of verband houdende met de apparatuur –

waaronder doch niet uitsluitend het (video)materiaal dat met de apparatuur tot stand is

gekomen – is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van

de huurder, ongeacht of en in welke mate vergoeding van die schade is gedekt door enige

verzekering. De apparatuur is verzekerd en voor schade geldt een eigen risico van € 500 en

bij diefstal € 1.000. Tot deze bedragen draagt de huurder de schade aan de apparatuur altijd

zelf. Indien er om welke reden dan ook geen verzekeringsdekking is, zal de volledige schade

door huurder dienen te worden vergoed. Ook moet de apparatuur compleet en schoon

worden geretourneerd. Als er kosten voor reparatie of schoonmaken moeten worden

gemaakt, zullen die kosten bij de huurder in rekening worden gebracht.

De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder schade

die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet

naar verwachting functioneren van de apparatuur of die wordt toegebracht aan personen

en/of zaken door of bij het werken met de apparatuur. Deze beperkingen van de

aansprakelijkheid voor directe schade geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of

grove schuld van verhuurder. Aansprakelijk van verhuurder voor indirecte schade, daaronder

begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door

bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.

 1. Geheimhouding.

De huurder zal geen gegevens betreffende verhuurder en/of de apparatuur kopiëren of aan

derden openbaren indien en voor zover dit enige schade aan verhuurder zou kunnen

opleveren.

 1. Weigeringsrecht verhuurder

Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een

huurovereenkomst niet aan te gaan.

 1. Gebruik door derden.

Het is huurder niet toegestaan de apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te

staan, al of niet tegen vergoeding.

 1. Bijzondere bepalingen

Inden huurder gebruik wenst te maken van technisch personeel van YourSide, voor

de installatie van de apparatuur en/of voor het werken daarmee gedurende de huurperiode,

dan wel voor het begeleiden of verzorgen van een volledige productie van een show of

andere manifestatie, dan gelden daarvoor naast de onderhavige AVV tevens aanvullende

bepalingen, zoals de algemene voorwaarden die van kracht zijn op andere activiteiten van

verhuurder.